Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

De Bereboot heeft een klachtrechtreglement. Dit reglement voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Het reglement wordt opgesteld en voor de organisatie van toepassing verklaard door de directie. 

 

 

Hieronder staat weergegeven hoe er binnen onze organisatie met klachten wordt omgegaan.
Klachten protocol KDV De Bereboot

 

 

De klachtenregeling:

Fase 1. Een gesprek vooraf.

 

 

Ouders / verzorgers kunnen eerst contact opnemen met de betreffende Pedagogisch Medewerkster die direct betrokken is bij de opvang van het kind. Lukt het niet om in dit gesprek tot een bevredigende oplossing te komen dan kunt u terecht bij de coordinator KDV/BSO van het kinderdagverblijf. Leidt dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing, dan kunnen de ouders / verzorgers terecht bij.

 

 

Fase 2. Directie.

Ze kunnen de klacht schriftelijk indienen bij de directie. Deze zal dan zo snel mogelijk contact opnemen om tot een oplossing zien te komen. Mocht deze oplossing niet bevredigend zijn dan kunnen de ouders / verzorgers terecht bij de Geschillencommissisie Kinderopvang.

 

 

Fase 3. De klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

De klacht wordt behandeld door de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze geschillencommissie is onafhankelijk. Bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang, wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. De geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Geschillencommissie sneller een uitspraak doen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en de oudercommissie als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De geschillencommissie publiceert de geanonimiseerde uitspreken op haar website. www.degeschillencommissie.nl

 

de Geschillencommissie Kinderopvang.

Bordewijklaan 46, Postbus 90 600,

2509 LP Den Haag

Telefoonnummer: 070-3105310

 

Klachtontvangst

De Pedagogisch Medewerkster die de klacht aanneemt (of die een ontevredenheid waarneemt) vult het klachtenformulier in en geeft ook aan wie actie onderneemt (dat kan een andere Pedagogisch Medewerkster zijn). Eerst zal in overleg met de ouder / verzorger gekeken worden of de klacht zo opgelost kan worden of dat de Geschillencommissie de klacht moet afhandelen. Voordat verdere actie (en verder invulling van het klachtenformulier) plaatsvindt, gaat er een kopie van het klachtenformulier naar de directie.

 

 

Klachtafhandeling

Na overleg tussen betrokken partijen wordt, door de verantwoordelijke voor de actie, de oorzaak en de corrigerende maatregel aangegeven. De directie geeft de goedkeuring voor een maatregel. De directie controleert of de corrigerende actie is doorgevoerd en tekent dit aan op het formulier. De coordinator KDV/BSO van het kinderdagverblijf zorgt ervoor dat ingevulde en ondertekende klachtenformulieren ingeleverd worden bij de directie. De klachten worden jaarlijks geëvalueerd voor het kwaliteitssysteem.

 

Neem contact op met Pedagogische Medewerkster binnen De Bereboot die met de klacht te maken heeft en bespreek de klacht. Vaak biedt een open en eerlijk gesprek al de oplossing. Als de eerste stap niet tot een oplossing leidt, neem dan contact op met de coordinator KDV/BSO. De directie van De Bereboot kan in een laatste fase worden betrokken bij een klacht

 

Vul samen met de Pedagogisch Medewerkster of zelf het klachtenformulier in en lever dit in bij de coordinator KDV/BSO.