Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

De OuderCommissie

 

De Bereboot streeft per locatie voor een oudercommissie (OC) die bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen die naar De Bereboot gaan. Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van alle groepen van De Bereboot in de OC:

 

Oudercommissie: wat doen zij? 
De OC is een medezeggenschapsraad die de belangen van de kinderen èn hun ouders/verzorgers zo goed mogelijk vertegenwoordigt. De OC denkt mee over onderwerpen als welzijn, veiligheid, gezondheid, voeding en hygiëne van de kinderen. De OC brengt (on)gevraagd advies uit aan De Bereboot over kwaliteit, beleidsvaststelling en uitvoering ten aanzien van het pedagogisch beleid. Ook het bevorderen van een goede communicatie tussen de leiding van De Bereboot en ouders/verzorgers onderling behoort tot de taken van de OC.

 

Hoe doen zij dit?
Ze vergaderen ongeveer 3 á 4 keer per jaar.  Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen is ook vertegenwoordiging van De Bereboot aanwezig. Tijdens de vergadering komen onderwerpen aan bod die ingebracht zijn door ouders/verzorgers, De Bereboot en de OC-leden zelf. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders/verzorgers. De vergaderdata en agenda hangen op het prikbord bij De Bereboot. Wil je erbij zijn, geef dit dan even door aan De Bereboot. De notulen zijn digitaal op te vragen bij De Bereboot.

Buiten de vergaderingen om is er regelmatig contact tussen De Bereboot en de leden van de OC. Ook worden er tussentijds gesprekken gevoerd met de leiding van De Bereboot. Tijdens deze gesprekken komen er verschillende onderwerpen en vragen aan bod.

Naast vergaderingen organiseren zij ook activiteiten voor de ouders/verzorgers (bijvoorbeeld de EHBO-cursus en de brandwondenvoorlichting), om de betrokkenheid van ouders/verzorgers te bevorderen.  

 

Klachtenregeling Oudercommissie

Indien de oudercommissie een klacht heeft betreffende het beleid van KDV De Bereboot, dan kan de OC deze indienen bij de directie. De directie zal de klacht serieus opnemen en proberen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan heeft de OC het recht om de klacht neer te leggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

 

de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen,

Bordewijklaan 46, Postbus 90 600,

2509 LP Den Haag,

Telefoonnummer: 070-3105310

 

www.degeschillencommissie.nl

 

 

Informatie
Mededelingen van de OC worden bekend gemaakt via het  Scheepsjournaal en het Scheepsgazat.

 

Contact
De oudercommissie is per e-mail te bereiken: ocbereboot@gmail.com

Wilt u hier duidelijk bij onderwerp De Bereboot vermelden.

Alvast bedankt!