Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Pedagogisch Beleid

Elk individueel kind eigenwaarde geven voor wie het zelf is en niet voor wat het presteert, is het uitgangspunt van ons beleid. Hiertoe streven wij een positieve benadering van het individu na, zodat het zijn of haar rugzakje kan vullen met eigenwaarde zodat een positief zelfbeeld ontstaat.

Het pedagogisch beleidsplan ligt op het dagverblijf ter inzage voor iedere ouder.

 

KDV De Bereboot  beschikt over een pedagogisch werkplan voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang, waarmee de leiding dagelijks werkt. Het beleid en het werkplan is opgesteld door de directeur, pedagogisch medewerksters en een externe deskundige en wordt voortdurend aan de praktijk getoetst en indien nodig aangepast.

Uiteindelijk worden beide plannen dan ook door alle medewerkers gedragen.

Binnen het pedagogisch beleid wordt voldaan aan bestaande wet- en regelgeving op het gebied van groepsomvang, beschikbare ruimte en de leidster-kind ratio, wat aantoonbaar is via de vergunning (register kinderopvang). 

Het pedagogisch beleidsplan is vertaald naar een pedagogisch werkplan op groepsniveau en er zijn praktische richtlijnen voor het handelen op de werkplek ontwikkeld.

 

In de praktijk

Het uitgangspunt van De Bereboot is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang waarin -naast het bieden van warmte en veiligheid- het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Daarbij streven wij ernaar dat elk kind vrolijk binnenstapt en aan het eind van de dag weer vrolijk naar huis gaat. Wij geven invulling aan ons beleid door de kinderen te stimuleren creatief bezig te zijn met onder andere puzzelen, knippen, plakken, kleien, (vinger)verven. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs vormen, kleuren en maten onderscheiden. Binnen dit creatief bezig zijn, gaat het vooral om het proces van beleving en niet zozeer om productgericht bezig te zijn.

Aansluitend op de belevingswereld van het kind wordt de ontwikkeling van geest en lichaam gestimuleerd. Muziek, beweging, voorlezen, creatief- en vrijspel spelen een belangrijke rol binnen onze kinderdagverblijven. 
 

Buiten spelen is voor ons ook belangrijk. Bij De Bereboot kan je alles buiten doen wat je ook binnen doet, eten, rusten, spelen, lezen, muziek maken, en je creatief of speels uitleven op heel veel andere manieren.

Wat buiten natuurlijk ook kan is de natuur ontdekken en leren over alles om ons heen. We spelen in onze ontdektuin, met de dieren op de dierenweide of werken in de moestuin

We kunnen vlinders, vogels en bomen bestuderen. Maar ook de jaargetijden waarnemen en zien/ruiken en ervaren wat het weer doet met de natuur en met ons.

 

Buitenspelen is gezond omdat het de sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling bevordert.

Het stimuleert de sociale ontwikkeling, want het is een uitgelezen manier om met elkaar om te leren gaan. Maar het is ook goed voor de motoriek: een kind leert vallen, rennen, risico's nemen.

Op de ontdekkingsreis buiten worden natuurlijk ook de zintuigen geprikkeld.
 

Samen opgroeien

Bij De Bereboot heeft uw kind een veilige en plezierige tijd. In groepsverband werken de kinderen aan hun ontwikkeling. De sociale vaardigheden van uw kind komen al op jonge leeftijd tot bloei. Uw kind krijgt al een stukje opvoeding mee, dat een aanvulling vormt op de opvoeding thuis.

Wij leren de kinderen normen en waarden. Ieder kind wordt bij ons geaccepteerd en begrepen en leert hoe hij of zij rekening moet houden met andere kinderen en met volwassenen. Spelenderwijs leren de kinderen dat zij niet alleen op de wereld zijn. De kinderen eten 's ochtend en 's middags gezamenlijk hun fruit en tussen de middag brood. Ook spelen en zingen ze samen en horen elkaars verhaaltjes aan.
 

Openheid

Binnen De Bereboot streven we naar een grote wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en Pedagogisch medewerkers. We zijn een transparante organisatie: een open houding naar elkaar, open staan voor ideeën van ouders en personeel en openheid geven over onze werkwijze.

 

Zelfstandigheid

We bevorderen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. Ze mogen dat, wat ze zelf kunnen en leuk vinden ook zelf proberen voor zover het geen gevaar oplevert. Naast de commodes hebben we trapjes waar de kinderen zelf op kunnen klimmen.

We helpen de kinderen met het aantrekken van de jas, maar de rits proberen ze zelf omhoog te trekken. We leren ze zelf hun schoentjes aan en uit te trekken. Ze mogen met een plastic mesje het brood smeren en helpen bij het dekken van de tafel. Door deze bezigheden zelf te doen wordt hun zelfvertrouwen versterkt.

Ze worden steeds "knapper".
 

Eigenwaarde 
Eigenwaarde bijbrengen voor wie of wat het kind zelf is, is daarbij ons uitgangspunt. Daarbij streven wij er naar een zo groot mogelijke continuïteit. Deze continuïteit realiseren wij door onze Pedagogisch Medewerkers in te zetten met een vast rooster.

Wat betreft flexibiliteit. Wij staan altijd open voor nieuwe suggesties of aanvragen. Dit met het doel onze flexibiliteit en dienstbaarheid zo groot mogelijk te houden.

 

Oude Dierdonk 1

5703 JV Helmond

centrale administratie    0492-475009 

kinderdagverblijf             0492-528291

mail@bereboot.nl