Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Ziekte

 

Wij hopen u met de volgende informatie te kunnen helpen waar het gaat om de gezondheid van uw kind.

 

Ook willen wij u graag in staat stellen om u beter voor te bereiden op ziekteperiodes van uw kind.

 

Hoewel niet alle kinderziektes behandeld hoeven te worden, is het geruststellend om te weten welke ziektes wél direct een professionele behandeling vereisen. 

 

Om de kwaliteit van de zorg voor alle kinderen en de fysieke veiligheid van uw eigen kind te waarborgen hanteren wij omtrent ziekte de volgende regels:

 • Wanneer uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft, wordt u door de Pedagogisch Medewerkster gebeld om uw kind op te komen halen. Deze grens wordt door de GGD gesteld. De grens is echter niet absoluut.
 • Wanneer uw kind gewoon speelt, de koorts geen extra belasting is voor de Pedagogisch Medewerksters en de oorzaak bekend is (bijv. ná een BMR-inenting) dan wordt u door de Pedagogisch Medewerkster geïnformeerd, maar bent u niet verplicht om uw kind te komen halen.
 • Het tegenovergestelde kan ook aan de orde zijn: wanneer uw kind minder dan 38,5 graden koorts heeft maar zich overduidelijk niet meer prettig voelt in de opvangsituatie dan wordt u door de Pedagogisch Medewerkster gebeld om uw kind op te komen halen.

 

Maar voor alles geldt dat een ziek kind altijd beter gedijt in de vertrouwde omgeving. 

 

Medicijnen

In principe dienen wij geen medicijnen toe (Wet BIG).
Wilt u dat de Pedagogisch Medewerksters van het kinderdagverblijf uw kind toch medicijnen toedienen, dan dient u als ouder altijd een formulier in te vullen, waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen en dus het kinderdagverblijf niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventuele gevolgen van het toedienen van deze medicijnen. Deze medicijnen worden altijd pas toegediend na overleg met de coördinator.

 

We dienen geen koortsverlagende medicijnen toe. Zetpillen en paracetamol kunt u dus niet meegeven. We zijn niet bevoegd om te bepalen wat de oorzaak van de koorts is en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid nemen voor de toediening van de koortsverlagende medicatie. In principe is bij ziekte van het kind de ouder degene die de huisarts inschakelt.

 

Uitzonderingen zijn het optreden van:

 • Plotselinge benauwdheid
 • Bewusteloosheid of spontane apathie
 • Plotselinge en sneloplopende hoge koorts
 • Ongevallen

 

Het  heersen van besmettelijke kinderziektes op het kinderdagverblijf wordt gecommuniceerd door middel van schriftelijke aankondigingen die op een centrale plaats worden opgehangen. Houd deze brieven in de gaten, zodat u als u dat nodig vindt, zelf maatregelen kunt treffen met betrekking tot de verzorging van uw kind. 
 

Het is vaak moeilijk aan te geven wanneer een kind "ziek" te noemen is. Over het algemeen heeft een ziek kind specifieke zorg en aandacht nodig die een kinderdagverblijf niet altijd kan bieden. Het is ter beoordeling van de coördinator of diens vervangster of een ziek kind opgevangen kan worden.

 

Wanneer uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf, dan wordt altijd contact met u opgenomen (Houdt u hier rekening mee wanneer u van telefoonnummer verandert? ) 

 

In overleg met u kan dan  actie ondernomen worden. Voor de gevallen dat u niet bereikbaar bent, dient u een of twee telefoonnummers van personen aan te leveren die in plaats van u gebeld kunnen worden. Het is ter beoordeling van de coördinator of diens vervangster of het zieke kind moet worden opgehaald.

 

Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u of de plaatsvervangende personen opgenomen.  

 

Wanneer uw kind ziek is en NIET komt, dan verzoeken wij u het kinderdagverblijf te bellen vóór 9.30 uur in de ochtend. We willen dan ook graag weten wat er aan de hand is zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar.

 

 

Infectieziekte

Als uw kind een infectieziekte oploopt hanteren wij het volgende beleid: 

Een kind met een infectieziekte mag op De Bereboot worden opgevangen mits het besmettingsgevaar volledig voorbij is. Het is belangrijk dat de diagnose wordt gesteld door een arts die dan ook kan beslissen wanneer het besmettingsgevaar voorbij is. De ouders zijn hier verantwoordelijk voor.

 

Er zijn twee belangrijke criteria voor het al dan niet uitsluiten van een kind uit de opvang wegens besmettelijke ziekte:

 1. Het risico dat de omgeving loopt
 2. Het risico dat het kind zelf loopt.

 

Voorbeelden van symptomen zijn:

 • Diarree: lopende of waterige ontlasting met koorts ofwel bloederige ontlasting braken met algemeen ziek zijn
 • Zware hoest met algemeen ziek zijn, koorts of ademhalingsmoeilijkheden. Een gele huid of geel oogwit.
 • Huiduitslag: open wondjes, vlekjes of blaasjes waar vocht uit kan komen met risico op infectiegevaar en besmettingsgevaar (bijvoorbeeld waterpokken, krentenbaard etc.)
 • Koorts (>38.5°C) dat gepaard gaat met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid

 

Elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden dient thuis te blijven. Dit geldt ook voor elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens ziektetoestand.

 

We sluiten van harte af met de wens dat uw kroost voorspoedig en veilig zal opgroeien.

Kortom, in goede gezondheid. Wij dragen daar graag in bij.