Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Werkwijze / Groepen

De groepen

Wij hanteren zowel horizontale als verticale groepen. De samenstelling van de groepen is afhankelijk is van de leeftijden van de aanwezige kinderen.

 

Door het huidige aanbod van kinderen hebben wij momenteel de groepen als volgt ingedeeld:

  • 1 babygroep (2 maanden tot 1 jaar),
  • 1 dreumesgroep (1 jaar tot 2 jaar) 
  • 2 peutergroepen (2 tot 4 jaar)
  • 1 peuterplusgroep (3-4 jaar)

 

Wij zijn ons ervan bewust dat nieuwe aanmeldingen de noodzakelijke verschuivingen met zich mee kunnen brengen. Dat is moeilijk te voorkomen. Daardoor kan het voorkomen dat wij indien daartoe de noodzaak bestaat; groepen anders ordenen qua leeftijd. Wij proberen dit echter zo min mogelijk te doen in verband met de rust binnen de groepen. De continuïteit van de groepen staat hierbij voorop.

 

Een ander belangrijk uitgangspunt voor ons is de berekening van de beroepskracht kind-ratio zoals beschreven in het convenant.  

 

De baby groep (Matroosjes) van 0 tot 1 jaar

Aantal kinderen maximaal  3- 6- 9 bij 1-2-3 leidsters.

 

In de omgang met baby’s willen wij de zogeheten nestwarmte hanteren. Elk kind is een individu, dat wil zeggen dat we elke baby naar zijn/haar eigen behoefte aandacht en verzorging geven en daarbij de tijden van thuis zoveel proberen te handhaven, dit alles onder het motto "liefdevol", en in voortdurende samenspraak met de ouders.
Omdat het van belang is dat ouders, verzorgers en voogden de zorg van de opvang ervaren als een aanvulling op hun eigen wijze van opvoeden, zullen wij deze opvang aanvullen met het bevorderen en stimuleren van de zintuiglijke, motorische, emotionele, sociale en musische vaardigheden.

 

Dreumesgroep (Zeebonken) van 1 tot 2 jaar

Aantal kinderen maximaal 6-11-15 kinderen bij 1-2-3 Pedagogisch Medewerkers

 

Bij de dreumesen, waar het "lijf-aan-lijf" contact nog heel belangrijk is, beginnen we met kleine werkjes aan te bieden. Plakken, tekenen, en kleien gedurende een korte tijd. Dit alles onder het motto "leuk". Wat je leuk vindt doe je graag, meer en beter. Alles wat een kind maakt "prijzen" wij. Op deze leeftijd beginnen wij ook met muziek- vaardigheden in de zin van bijvoorbeeld ritmisch bewegen. Ook gym voor dreumesen behoren tot de activiteiten. Ook het zindelijk worden krijgt op deze leeftijd aandacht. (wel in overleg met de ouders en uitgaande van de dreumes). De kinderen poetsen hun tandjes.

 

Peutergroep Bootsmannen, Schippers, Peuters in het Wild en Piraten van 2 tot 4 jaar 

maximaal 8-16 kinderen bij 1-2 Pedagogisch Medewerkers

 

Bij de peuters werken wij regelmatig met horizontale en verticale groepjes. Werkjes zullen bijvoorbeeld regelmatig gescheiden worden uitgevoerd. Ook bij de peuters geldt dat wij de zintuiglijke, motorische, emotionele, sociale en ritmische vaardigheden zullen bevorderen en stimuleren. Dit alles op een speelse en soepele wijze. Wij doen bijvoorbeeld met de peuters eenvoudige ritmische oefeningen en laten dit door hen begeleiden met muziekinstrumentjes (belletjes, lepels, stokjes, etc.) Ook peutergym,(dans) behoren tot de activiteiten.

 

Zij spelen boeken na (drama), doen aan dansen en creatief bezig zijn. Elke zes weken starten wij met een nieuw thema, bijvoorbeeld het onderwerp "Water". Elk thema heeft elke week een ander spel en een andere activiteit. De Pedagogisch Medewerksters lezen voor over het thema, spelen poppenkast en evt.

 

Soms worden gasten uitgenodigd om iets te vertellen over het thema. Vaste punten van de dag zijn de fruitkring, koekkring, zingen, het lunchen, slapen, yoghurtkring, potjes / toiletbezoek. Kinderen in deze leeftijdsgroep hebben zeker veel behoefte om op hun eigen manier met speelgoed te spelen dat zij zelf hebben uitgezocht. Hieraan komen wij dan ook zeker tegemoet. We zijn geen school, met eigen fantasie spelen met het speelgoed is zeker net zo belangrijk. 

 

Wij hebben een buitenspeelplaats, waarin zich een zandbak bevindt. Hier zullen wij regelmatig gebruik van maken. Ook gaan we regelmatig wandelen met de kinderen.
Het weer in Nederland werkt niet altijd mee, daarom hebben wij ook binnen de beschikking over een zand- en waterbak. Dit uiteraard op verantwoorde (zeer hygiënische) wijze. 

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvanggroep: maximaal 20 kinderen. Buitenschoolse opvang wordt geboden aan kinderen tussen de 4 en 13 jaar. Ontspanning is een belangrijk gegeven bij de BSO. De buitenschoolse opvang richt zich op de vrije tijd van kinderen. De BSO zorgt voor de ontspanning van het kind ná de inspanningen op school. Binnen de BSO heeft het kind een grote inbreng in het bedenken van wat het wil doen. Er kunnen plannetjes gemaakt en uitgevoerd worden:

 

  • Het kind mag zelf kiezen of hij vrij gaat spelen samen met een aantal kinderen of dat hij aansluit bij een één van de geplande groepsactiviteiten onder begeleiding van een Pedagogisch Medewerker.
  • De kinderen worden door de Pedagogisch Medewerkers gestimuleerd om ook eens deel te nemen aan een andere activiteit dan ze normaal doen, dit om de brede ontwikkeling van het kind te stimuleren.
  • De kinderen kunnen zelf kiezen met wie ze willen spelen. Dit is, in tegenstelling tot op school waar het programma en de groepsamenstelling relatief vast ligt, erg belangrijk. In deze vrije tijd staan de sociale contacten, de emotionele ontspanning, de lichamelijke activiteit en het plezier in het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe interesses centraal.
  • De kinderen worden in groepsverband opgevangen, waarbij de ontplooiïngsmogelijkheden van het kind als individu en als lid van een groep meer naar voren kunnen komen.

 

STAMGROEPEN

De Bereboot biedt verantwoorde kinderopvang met vaste groepen kinderen in een eigen ruimte. Binnen deze zogeheten stamgroepen kunnen kinderen spelen in een voor hen herkenbare, veilige en vertrouwde omgeving onder begeleiding en zorg van vaste Pedagogische Medewerkers. Momenteel worden de kinderen leeftijdsgericht opgevangen in voornamelijk horizontale groepen. Indien er op sommige dagen te weinig kinderen zijn dan worden groepen samengevoegd tot een verticale groep. Hierover worden ouder(s) / verzorger(s) altijd tijdig geïnformeerd.

 

Groepsgrootte
Voor het bepalen van de grootte van de stamgroep hanteren wij de ”beleidsregels kwaliteit kinderopvang”. Daarin staat hoe groot de groepen in de dagopvang en buitenschoolse opvang mogen zijn. 

 

Inzet groepsleiding
In de ”beleidsregels kwaliteit kinderopvang”, staat hoeveel kinderen 1 Pedagogisch Medewerkster onder haar hoede mag hebben. 

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar: 1 Pedagogisch Medewerker / 3 kinderen
Kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar: 1 Pedagogisch Medewerker / 5 kinderen
Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar: 1 Pedagogisch Medewerker / 8 kinderen
4 jaar tot einde basisschool: 1 Pedagogisch Medewerker / 10 kinderen
8 jaar tot einde basisschool: 1 Pedagogisch Medewerker / 12 kinderen

 

Toewijzing van vaste groepen

Bij De Bereboot hebben kinderen meestal te maken met 3 vaste krachten per groep, soms 4. Ter bevordering van de kwaliteit heeft men landelijk ook 3 als norm aangegeven. Omdat beroepskrachten meestal parttime werken zijn dat er bij een volledige groep dus ook 3 krachten. Derhalve hebben kinderen op De Bereboot ook 3 vaste beroepskrachten. De meeste beroepskrachten werken op standaard dagen, soms wisselt dit echter ook. Over het algemeen weet men dus wanneer welke beroepskracht werkt. Er zijn vaste roosters, echter door de kindbezetting, vakanties en ziekte wordt het rooster aangepast en kan hiervan afgeweken worden..