Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Kwaliteitsafspraken

Wet Kinderopvang: Risico-inventarisatie.
Met de invoering van de Wet Kinderopvang (WK) op 1 januari 2005 is iedere kinderopvangorganisatie zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Dit betekent dat iedere kinderopvang een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid moet invoeren. Daarnaast moet iedere kinderopvang inzicht geven in het veiligheids- en gezondheidsbeleid aan de hand van een verslag.

Het doel ervan is het in kaart brengen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die kinderen bij de opvang kunnen lopen. Daarbij wordt uitgegaan van het gedrag van de kinderen. De risico-inventarisatie dient als basis om de omstandigheden voor de kinderen te verbeteren en om te stimuleren dat het personeel en de kinderen adequaat met de risico’s omgaan.

De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangorganisaties. De kwaliteitscontroles worden periodiek uitgevoerd door de GGD. Het Rijk houdt landelijk toezicht op de naleving van de eisen.

Omdat De Bereboot hoge eisen aan de kwaliteit van de opvang stelt, hebben wij besloten om hierbij de methode Veiligheidsmanagement (ontwikkeld door Consument en Veiligheid) en de methode Gezondheidsmanagement (ontwikkeld door het landelijk centrum voor Hygiëne en Veiligheid) te volgen.

Beide methodes liggen ter inzage op de groepen en voor meer informatie over deze risico-inventarisatie kunt u zich wenden tot de leidsters van uw groep.Om deze methode zo snel mogelijk in praktijk te kunnen brengen hebben wij een stappenplan bedacht.

 

 

Inventarisatie van de kinderopvang:
Het gebouw van De Bereboot moet ieder jaar worden geïnventariseerd op veiligheid met behulp van de daartoe ontwikkelde inventarisatielijst. Op basis van deze inventarisatielijst wordt een actieplan gemaakt, waarin wordt aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen om de aanwezige risico’s tot een acceptabel minimum te beperken en de kans op letsel door een ongeluk zoveel mogelijk te reduceren. Hiervoor is dan een oplossingenlijst beschikbaar, die voor elk probleem een eenvoudige, doch doeltreffende oplossing heeft.

De toezichthouder (GGD-inspecteur) kan de veiligheid van de kinderopvang beoordelen op basis van de door de Bereboot uitgevoerde risico-inventarisatie, het actieplan en een steekproefsgewijze controle.

 

 

Huisregels:
Jaarlijks wordt bekeken of de huisregels met betrekking tot veiligheid nog voldoen. Medewerkers en ouders worden hierover expliciet geïnformeerd.

 

 

Opstellen en oefenen van ontruiming:
De Bereboot maakt een ontruimingsplan voor de opvangruimte en oefent dit minimaal één keer per jaar met alle medewerkers en de kinderen. Een van de belangrijkste facetten van het ontruimen van een kinderopvang is dat de kinderen niet zelfredzaam zijn. De medewerkers zullen dus voor de kinderen moeten denken én handelen. Dit vergt de noodzakelijke oefening.

 

 

Checklist brandveiligheid:
Jaarlijks wordt er met behulp van de controlelijst alle gangbare risico’s nagelopen.

 

 

Bijhouden van risico’s en ongelukken:
Er wordt bijgehouden welke risico’s en ongelukken zich er op of om de kinderopvang voordoen. Hierover worden collega’s geïnformeerd, zodat zij bijtijds op de hoogte zijn. Daarnaast geeft een dergelijke registratie een goed beeld van de werkelijke veiligheid op de Bereboot.

 

 

Veiligheidsverslag.
Elk jaar wordt afgesloten met een beknopt verslag van alles wat er het afgelopen jaar op De Bereboot op het gebied van veiligheid is gebeurd en van wat komend jaar op de agenda staat. Naast dat het verslag een overzicht biedt van de acties, garandeert deze verslaglegging dat goede ideeën en voornemens niet ten ondergaan in de drukte van alledag. Het veiligheidsverslag is bovendien ook bestemd voor de toezichthouder (GGD-inspecteur).